תנאי שימוש

תנאי השימוש (“התנאים”) של אתר app.handz.co.il (“האתר” ו/או “לאתר” ו/או ״באתר״ ו/או ״השירות״ ו/או ״בשירות״)). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה, שכן הגישה והגלישה לתכני האתר, לרבות השימוש בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה - הינך מתבקש להפסיק את השימוש באתר לאלתר. בתנאים המילה “שימוש” על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: גלישה באתר ו/או ביקור באתר ו/או רישום באתר ו/או תקשורת מול האתר ו/או שימוש באחד ממוצרי/שירותי האתר ו/או כל שימוש אחר. שימוש בתוסף הדפדפן handz (“בתוסף” ו/או “התוסף”) נכלל בתנאי שימוש אלה בכל הקשור לאתר. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

כל התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים וללשון רבים. באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש אחרים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש. השימוש באתר, על כל מגוון שירותיו ו/או שימוש בתוסף, הינו באחריותך בלבד. לפיכך נבקשך לקרוא בעיון את התנאיםומדיניות הפרטיותטרם שימוש באתר. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

השימוש באתר, פרסום מודעות ומדיניות ניהול המודעות בעת רישום לאתר תידרש למסור כתובת הדואר האלקטרוני ומספר טלפון, כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים. פרטים אלו יגיעו ישירות מימך או על ידי האישור שנתת לאתר אל שירות פייסבוק. נתונים אלו חשובים לנו על מנת לאפשר חווית משתמש אופטימלית. הודעות האתר בקשר לשירות אותו ביקשת, יכול לכלול גם דבר פרסומת. ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ”חובה”, לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר כגון קבלת התראות נדל”ן לטלפון הסלולארי. חלק מהנתונים המוגדרים כחובה הם לדוגמא: “שם”, “אימייל”, “טלפון”.

אין להשתמש באתר לצורך משלוח ו/או פרסום מודעות הנושאות תוכן מסחרי ו/או פרסומי אל מפרסמי הודעות באתר; להעלאת פרסומות ו/או הודעות של בתי עסק ללא תיאום מוקדם עם האתר ו/או פרסומות שאינן בגדר מודעות פרסום מוצרים ו/או שירות ו/או מידע כמפורט מטה; ו/או במטרה לנסות ו/או ליצור מצג מטעה כגון באמצעות פרסום מודעה מטעם מתווך או סוחר, שלא בקטגוריות ‘תיווך’ או ‘סוחרים’.

מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי האתר והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר יקבעו על ידי האתר. האתר שומר את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידו עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתו המוחלט.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב: לא לבצע ו/או לנסות פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה ליצור עומס על מערכות ושרתי האתר. לא לבצע ו/או לנסות פעולה המתערבת ו/או המפריעה בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים. לא לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים ו/או משתמשים והאתר אינו אחראי על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. יחד עם זאת נהלי האתר אוסרים פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר מודעות למכירת ו/או שיווק ו/או השכרת ו/או אספקת ו/או פרסום ו/או הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. האתר לא ישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. האתר אף שומר על זכותו לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

עליך להקפיד שמודעות שתפרסם יכללו תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר תכנים הידועים לך כעונים על הקריטריונים הבאים:

שקרי, מטעה או מסולף; פוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; נוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; מהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; מזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; בעל אופי ו/או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים ו/או גס רוח; מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי. מעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; עלול להטעות צרכן; מנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט; שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; לצורך קבלת השירות המשתמש בשירותי האתר מצהיר: כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של החברות כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשנה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל. כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את האתר מאחריות בעניין זה. כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירות. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברות על פי כל דין, במקרים בהם החברות תחשושנה כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהינה החברות רשאיות להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתן של החברות, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר החברות תמצאנה לנכון, והכל בכפוף לכל דין.

האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתו של האתר דבר ההפרה. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם אשר הינו בעל חוב שלא שולם לאתר ו/או אשר לאתר טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות למודעה ו/או לפרסומה).

אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא יהיה אחראי האתר לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד האתר בהקשר זה. המפרסם מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן המודעות שפורסמו ע”י המפרסם, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג’ ו/או הפרת כל דין.

משלוח התראות

השירות אינו מתחייב לשלוח התראות בזמן פרסום המודעה ו/או בזמן זיהוי מודעה חדשה ו/או מודעה עם שינוי. השירות יעשה כמיטב יכולתו לספק את ההתראות סמוך לזמן פרסום המודעה אך אינו מתחייב על כך כלל ועיקר. ההרשמה לשירות הינה זכות לקבלת התראות ולא התחייבות השירות לספק את ההתראות. השירות איננו מתחייב לספק את ההתראות בין מהסיבות הבאות: תלות בצד שלישי לזיהוי מודעות חדשות תלות בצד שלישי לזיהוי שינוי במודעות קיימות תלות בצד שלישי למשלוח ההתראות

דין וסמכות שיפוט ייחודית על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים handz, תובא בפני בורר אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדו על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, לרבות מודעות.

ויתור והגבלת אחריות המידע, התכנים והשירותים (ביחד: “השירותים”) המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והאתר, מנהלו, חברות הקשורות אליו ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם האתר: “החברה”) לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר (“שירותי צד שלישי”), הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.

הפעלתו השוטפת של האתר החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר ו/או התוסף במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.