מדיניות ביטול והחזרה

בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א,1981- רשאי הצרכן לבטל בכתב (לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית) את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לחברה על ביטול העסקה בהתאם להוראות החוק.

הצרכן זכאי לבטל את המנוי לשירות בכל עת ולקבל החזר כספי על יתרת הימים שנשאר למנוי. הצרכן צריך לבקש זאת על ידי כתיבת בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת support@handz.co.il באם לא תתקבל בקשה, המנוי יופסק להיות מחויב וימשיך להיות פעיל עד לסוף תקופת התשלום.

זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מבצע או מכירה מיוחדת, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א1981- – הינה מוגבלת ותתאפשר בהתאם לקבוע בתקנון המבצע או המכירה המיוחדת הרלוונטיים שיפורסם בכתב על ידי החברה קודם לרכישת המוצר על ידי הצרכן, ובהתאם להוראות הדין. החברה איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין

החברה רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם

אין באמור במדיניות זו כדי לגרוע מזכותו של הצרכן לפי תנאי האחריות או לפי הדין.